Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


Avís:

Advertiment als navegants:

El fet de que aquest advertiment als navegants existeixi, és en gran part degut a la pressió desmesurada que per part de les multinacionals dedicades a la sanitat i a la farmacèutica exerceixen sobre el poder legislatiu i judicial al mateix temps, amb l’objectiu de acaparar guanys desmesurats o sigui per interessos.

Així com en els complements alimentaris, també anomenats específics, està totalment prohibit posar cap tipus d’aplicació –no veureu mai un específic amb cap tipus de prospecte ni llegenda que expliqui per a que serveix; si alguna vegada s’ha fet han retirat el producte del mercat i possiblement tancat l’empresa fabricant-, les teràpies naturals tampoc poden explicitar les seves bondats, sense remetre al lector a la medicina oficial (al·lòpata), en cas de malaltia. De fet -fent honor a la veritat- s´ha de dir que la medicina oficial viu de la malaltia i que les teràpies naturals tracten la salut.

Resulta que d’alguna manera, per evitar greus problemes legals posteriors, us he de dir que:
Encara que he procurat assegurar-me de que les instruccions i consells recollits en aquest bloc són precisos i pràctics, de totes maneres, en lo que es refereix a la salut –i en particular a greus problemes de qualsevol tipus-, he de advertir-vos de que aquestes pàgines no poden reemplaçar els consells rebuts per part d’un metge convencional. Per lo tant és fonamental que aquesta informació d’autoajuda s’utilitzi conjuntament amb alguna teràpia convencional o qualsevol altre tipus de teràpia oficial.

El editor no és responsable, ni expressa ni implícitament, de la informació que conté aquest bloc, i no acceptarà cap responsabilitat per els possibles errors u omissions, ni tampoc per pèrdues, danys, lesions o problemes que poguessin sorgir degut als consells que s’ofereixen en aquestes pàgines.

Dit això, us explicaré un conte que ha arribat a les meves orelles i que d’alguna manera fa entendre lo exposat anteriorment:

El regne enverinat

Un altre exemple de la desmesurada ambició del sector farmacèutic, el trobem en el escrit de la Germana Teresa Forcades “Los crímenes de las grandes compañias FARMACÉUTICAS“.

negoci-brut