Subscriu-te a RSS Feed
per rebre les últimes actualitzacions del bloc.

Envia un correu electrònic
per donar les teves opinions o
proposar articles.


El problema de la pandèmia silenciosa.

contaminacio-ambiental

Ni conflictes bèl·lics, ni infeccions, actualment la contaminació ambiental s’ha convertit en la principal causa de mortalitat i morbiditat en el món. Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut) està causant més baixes que les guerres i els anomenats esdeveniments catastròfics deguts a fenòmens naturals. Alguns d’aquests problemes són: la contaminació de l’aigua, aire, aliments, radioactiva, entre d’altres., La major part d’aquests desastres afecten directament sòls i aigües.

Sovint, és l’aigua el vehicle causant d’una bona part dels problemes generats en l’ambient i la salut de la població afectada. Òbviament, la població infantil i la tercera edat són els segments demogràfics que més pateixen les conseqüències. Amb excessiva freqüència, i especialment en els països anomenats eufemísticament en vies de desenvolupament, la contaminació genera catàstrofes de magnitud equiparables a les de qualsevol altre tipus de casuística. Com ho pot ser el dels huracans tropicals. De la mateixa manera, l’OMS alerta que l’escalfament climàtic podria agreujar més encara el problema. Es comença a parlar sobre això amb termes com el de pandèmia silenciosa. Al contrari d’altres tipus de degradació ambiental, la contaminació, d’un o altre manera, afecta tots els països del planeta. Es tracta doncs d’un problema global

L’augment continu de la població, la seva concentració progressiva en grans centres urbans i el desenvolupament industrial ocasionen, dia a dia, més problemes a l’ambient coneguts com contaminació ambiental. Aquesta consisteix en la presència de substàncies estranyes d’origen humà en l’ambient, ocasionant alteracions en l’estructura i el funcionament dels ecosistemes que puguin ser perjudicials per a la vida vegetal o animal, o impedeixin l’ús normal de les propietats i llocs de recreació i gaudi dels mateixos. La contaminació ambiental és també la incorporació als cossos receptors de substàncies sòlides, líquides o gasoses, o barreges d’elles, sempre que alterin desfavorablement les condicions naturals del mateix, o que puguin afectar la salut, la higiene o el benestar de la població.

Els principals tipus de contaminació:

contaminacio-atmosferica

Contaminació atmosfèrica

Fa referència a l’alteració de l’atmosfera terrestre per l’addició de gasos, o partícules sòlides o líquides en suspensió en proporcions diferents a les naturals. El nom de contaminació atmosfèrica s’aplica en general a les alteracions que tenen efectes perjudicials sobre la salut dels éssers vius i els elements materials, i no a altres alteracions innòcues. Els principals mecanismes de contaminació atmosfèrica són els processos industrials que impliquen combustió, tant en indústries com en automòbils i calefaccions residencials, que generen diòxid i monòxid de carboni, òxids de nitrogen i sofre, entre d’altres contaminants. Igualment, algunes indústries emeten gasos nocius en els seus processos productius, com clor o hidrocarburs. La contaminació atmosfèrica pot tenir caràcter local, quan els efectes lligats al focus es pateixen a les rodalies del mateix, o planetari, quan per les característiques del contaminant, es veu afectat l’equilibri general del planeta i zones allunyades a les que contenen els focus emissors .

contaminacio-del-sol

Contaminació del sòl

La contaminació dels sòls es produeix per el dipòsit de substàncies químiques i escombraries. Les primeres poden ser de tipus industrial o domèstiques, ja sigui a través de residus líquids, com les aigües servides de les vivendes, o per contaminació atmosfèrica, a causa del material articulat que després cau sobre el terra.

contaminacio-del-aigua

Contaminació del aigua

Cal considerar que una aigua està contaminada, quan la seva composició o el seu estat estan alterats de manera que ja no reuneixen les condicions òptimes d’utilització com en el seu estat natural. D’acord a la definició que dóna l’OMS per a la contaminació han de considerar-se també, tant les modificacions de les propietats físiques, químiques i biològiques de l’aigua, que poden fer perdre a aquesta la seva potabilitat per al consum diari o la seva utilització per a activitats domèstiques, industrials, agrícoles, etc., com també els canvis de temperatura provocats per emissions d’aigua calenta (pol·lució tèrmica).

greenpeace

A la majoria de països, la contaminació ambiental és més gran que el que es podria esperar amb tanta legislació ambiental. Com a conseqüència de la fragmentació de responsabilitats institucionals i la falta de coordinació nacional, s’ha produït un quadre de situació ambiental confús que permet actituds irresponsables. La mala manipulació de les deixalles afecta gairebé totes les ciutats. La majoria dels grans rius i llacs estan contaminats per les escombraries domiciliàries, les clavegueres i l’activitat industrial o minera. I hi ha moltíssims abocadors a cel obert sense cap tipus de control. Sembla que en el països poc importa la salut de l’ambient. A les províncies, hi ha greus problemes de contaminació, especialment en els rius, als llacs i a les napes subterrànies. El descuit és alarmant i la manca de controls, gairebé infal.lible. Les principals causes de contaminació són:

1. La contaminació de l’aire i el soroll, Els vehicles a motor són la font de contaminació de l’aire a les àrees urbanes.

2. La contaminació d’aigües subterrànies, és el més important. La font principal de la contaminació són els tancs sèptics, les aigües residuals industrials i les emissions de productes químics i purins de la indústria agrícola i ramadera.

3. La contaminació d’aigües superficials, prové d’aigües residuals industrials, i d’aigües negres, és una de les principals causes de danys ecològics al voltant de les principals àrees urbanes, de llacs, llacunes, La contaminació humana pot portar grans danys en l’actualitat i el futur de les persones.

Per buscar una solució a aquest problema, cal començar a aplicar un pla de maneig ambiental que, de manera detallada, ha d’establir les accions que es requereixen per prevenir, mitigar, controlar, compensar i corregir els possibles efectes o impactes ambientals negatius causats en desenvolupament d’un projecte, obra o activitat; inclou també els plans de seguiment, avaluació i monitorització i els de contingència. El contingut del pla pot estar reglamentat en forma diferent a cada país. El qual ha de comptar amb:

* Pla de Mitigació: Conjunt de mesures i obres a implementar abans de l’ocurrència d’un desastre, a fi de disminuir l’impacte sobre els components dels sistemes.

* Pla d’Ordenament Ambiental: Document teòric i operatiu que determina les accions que cal avançar en un espai determinat, per garantir l’ús sostenible dels recursos naturals i la millora de la qualitat de la vida de les poblacions humanes que l’habiten.

* Maneig de les Conques Hidrogràfiques: L’ús de l’aigua i el de la terra estan interrelacionats. És probable que les decisions sobre l’ús de l’aigua en una part de la conca hidrogràfica, presentin oportunitats i limitacions per als usuaris en una altra part. Aquestes circumstàncies constitueixen un argument a favor de la planificació integrada a nivell de conca hidrogràfica, a fi d’assegurar que no es comprometi excessivament l’aigua d’una conca determinada, que els usuaris de l’aigua riu amunt no priva d’oportunitats als de riu avall, que els projectes compleixin amb els seus propòsits, i que el tipus i quantitat de creixement, mantinguin un equilibri amb els recursos hidràulics. Existeixen les eines i el coneixement tècnic necessaris per assolir aquesta planificació i maneig; les dificultats són, generalment, institucionals. Els recursos hídrics no respecten les fronteres polítiques, per la qual cosa és necessària una institució amb suficient capacitat i poder com per influir en les decisions sobre l’ús de la terra i l’aigua en múltiples jurisdiccions. Això, sovint, requereix una voluntat recíproca per part d’aquestes jurisdiccions, a subordinar la seva autoritat a la institució de la conca hidrogràfica. En els projectes que depenen de la planificació i el maneig a nivell de conca hidrogràfica, els equips d’avaluació ambiental d’analitzar acuradament l’estructura institucional, les necessitats del seu enfortiment, i si és o no, políticament positiu, anticipar l’èxit en l’esforç .

És molt important que la gent prengui consciència de la contaminació que produeix. I que no només afecta les ciutats, ni al país sinó al planeta en la seva totalitat. Les autoritats han de fer-se càrrec i mantenir-se al cas de la gravetat de la situació. Però sobretot fomentar en els nens l’amor per la Natura, la sana convivència amb ella i la seva protecció.

Potser no sigui fàcil reduir ara, les emissions de diòxid de carboni, la tala d’arbres, la contaminació de l’aigua, entre els innombrables problemes, però si és més fàcil que els nens s’acostumin a no fer servir l’automòbil si no es necessita, a tenir cura de l’aigua, a reciclar. I a lo millor en un demà, no gaire llunyà, es respiri un aire net, al nostre planeta.

Entristeix al veure com les autoritats no s’han preocupat com haurien per aquests temes ecològics o ambientals. Però si el govern no posa mesures, nosaltres els ciutadans hem de començar a posar-ne, perquè al cap i a la fi tots som habitants d’aquest gran planeta blau, que anomenem casa. Casa, que si no fem alguna cosa, acabarem per destruir-la. Perquè “Quan l’últim arbre hagi estat abatut, quan l’últim riu hagi estat enverinat, quan l’últim peix hagi estat pescar, només llavors ens adonarem que no es poden menjar els diners.”

Cristian Frers – Tècnic Superior en Gestió Ambiental i Tècnic Superior en Comunicació Social.

veri

AQUESTA SI QUE ÉS UNA AMENAÇA REAL, UNA PANDÈMIA QUE S’ESTA EXTENENT A MARXES FORÇADES, PERÒ COM QUE EL PODER AMB AIXÒ NO POT GUANYAR DINERS AMB VACUNES VA FIRMANT PROTOCOLS COM EL DE KIOTO QUE NO SERVEIXEN PER RES ………..

Vols donar la teva opinió? Escriu el teu comentari:

Nom *
Mail *
Web